امروز : 04 مرداد 1400
 
   ماه آبان

درس چهارم (داستان من و شما)تدریس شد. روان خوانی خطابی و مستقل خوانی در کلاس انجام گرفت.

کتاب فارسی نوشتاری درکلاس حل شد.راجع به زبان فارسی صحبت کردیم.

املا در کلاس به دخترانم گفته شد.

دخترانم به طور مرتب در کلاس تمرین املا را انجام می دهند.

درس پنجم با عنوان هفت خان رستم تدریس شد.درباره موضوع درس باهم صحبت کردیم .ابیات درس از نظر زبانی و ادبی بررسی شد.پرسش و پاسخ در کلاس انجام گرفت.

 کتاب نگارش در کلاس حل شد و بررسی گردید.

کتاب توسعه سواد خواندن در کلاس خوانده می شود.

تکالیف هفته به طور مرتب پاسخ داده می شود.آزمون ها در کلاس بررسی می گردد.

 

 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1397/09/06
   ماه آذر

کتاب توسعه سواد خواندن در کلاس خوانده شد و آزمون توسعه سواد خواندن برگزار گردید.

آزمون فارسی خوانداری در کلاس به صورت شفاهی برگزار گردید.

   ارسال شده توسط    در مورخ   1397/09/06
   ماه مهر

 با سلام و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید

شعر ستایش تدریس شد و تک تک ابیات آن مورد بررسی قرار گرفت.درس اول با عنوان معرفت آفریدگار تدریس شد.روان خوانی خطابی و مستقل خوانی انجام شد.دخترانم به سوالات درس پاسخ دادند.ابیات و جملات درس مورد بررسی معنایی قرار گرفت و آرایه های آن توضیح داده شد.

مروری بر سال گذشته در کلاس داشتیم

آرایه های تضاد /تناسب و تشخیص تدریس شد.انواع جمله و نیز جابه جایی اجزای جمله در کلاس تدریس شد.

درس دوم با عنوان پنجره های شناخت در کلاس تدریس شد و روان خوانی خطابی و مستقل خوانی انجام شد و به سوالات درس پاسخ دادیم.درباره موضوع درس در کلاس صحبت شد.

واژه آموزی تدریس شد.دخترانم با انواع جمله و نحوه ی شمارش جمله ها در عبارت آشنا شدند.شعر ای مادر عزیز تدریس شد.هم خوانی و مستقل خوانی انجام شد و تک تک بیت ها بررسی شد.

کتاب فارسی نوشتاری در کلاس حل شد و تصحیح گردید.

تمرین املا در کلاس انجام شد و بررسی شد.

پرسش و پاسخ در کلاس انجام گرفت.

درس سوم با عنوان هوشياري تدريس شد.روان خواني خطابي و مستقل خواني انجام شد.درباره ي موضوع درس صحبت كرديم.

فارسي نوشتاري در كلاس حل شد و تصحيح گرديد.

واژه آموزي تدريس شد.انواع (ي) تدريس شد.انواع (و) تدريس شد.مرور و تمربن در كلاس انجام شد.

آزمون ماهانه نگارش در کلاس برگزار گردید.

   ارسال شده توسط    در مورخ   1397/07/29