امروز : 24 تير 1399
 
   ماه دی( اول)

هفته اول

نشانه ی دو شکلی ( شـ غیر آخر) و ( ش آخر) تدریس شد.هجاهای آن تمرین گردید مانند:( شـ با  ا می شود  شا) و...ا

دفتر مشق و کتاب کار حل گردید و املای تخته ای نوشته شد

روانخوانی جدید داستان داده شد لطفا در منزل تکرار گردد

 

نشانه ی دو شکلی ( یـ غیر آخر) و ( ی آخر) تدریس شد و هجاهای آن شامل( یـ  با  ا می شود  یا) و ...ا

کلمات آن نوشته شد و روان خوانی پرسش گردید در دفتر مشق نوشته شد . کتاب کار حل گردید

( ی میانجی)

در وسط دو کلمه می آید و آن ها را به هم ربط می دهدو نحوه ی گفتن آن در املا ابتدا باید مثلا کلمه ی ( دریا) را گفت و بعد(دریای)را گفت

برگه ی کار در کلاس داده شدو حل گردید و املای تخته ای نوشته شد

روانخوانی از همه ی عزیزان پرسش شد

هفته دوم

شانه ی دو شکلی ( اُ اول) و ( -ُ عیر اول)تدریس شد.(اٌُ اول)در اول کلمات می آیدو ( -ُ) غیر اول در وسط کلمات می آید.کتاب کار و دفتر مشق نوشته شد.املای تخته ای کار گردید و حروف گذشته تمرین و تکرار گردید

 

نشانه دو شکلی ( کـ غیر آخر) و ( ک آخر)تدریس شد.( کـ)غیر آخر در اول و وسط کلمات می آیدو( ک) آخر در آخر کلمات می آید.هجاهای آن آموزش داده شد.کلمات آن در دفتر وکتاب کار حل گردید.املای تخته ای در کلاس نوشته شد

هفته سوم

 نشانه ی یک شکلی ( و تنها) تدریس شد و هجاهای آن با عزیزان تمرین گردید.کلمات جدید در دفتر و کتاب کار حل گردید.روانخوانی هر روز پرسش می شود

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   پرسیلا ساداتی  در مورخ   1397/10/18
   ماه آذر( اول)

هفته اول

نشانه ی دو شکلی ( تــ غیر آخر ) و ( ت آخر) تدریس شد.توضیح داده شد که ( تــ) غیر آخر در اول و وسط کلمات می آید و ( ت) آخر همیشه در آخر کلمات می آید.هجای آن در کلاس نوشته و دسته جمعی خوانده شد . مانند: ( تــ  با  ا) می شود ( تــا) و ( تــ  با  -َ ) می شود ( تــَ) و (تــ با  و ) می شود ( تــو)ا

بخش و صدا کشی تمرین و تکرار شد.کتاب کار حل گردید و املای دفتری نوشته شد

برگه های کار در کلاس داده و تمرین و تکرار شد

برگه های روانخوانی توسط عزیزان تکرار و تمرین شود

نشانه ی یک شکلی(ر) تدریس شد که این نشانه چون تنها است در همه جای کلمه می آید یعنی در اول و وسط و آخر کلمات 

هجای آن کار شد ( رَ - را - رو ) در دفتر مشق نوشته شد کتاب کار حل گردید.

 

روانخوانی داده شد که حتما باید در منزل بسیار تمرین و تکرار گردد تا روان خوانده شود

لطفا در نوشتن املا و روان خوانی صبورانه پیش رو

هفته دوم

نشانه ی دوشکلی ( نــ غیر آخر ) و ( ن) آخر  تدریس شد .توضیح داده شد که (نــ غیر آخر) در اول و وسط کلمات می آید و ( ن آخر) همیشه در آخر کلمات می آید

بخش و هجای آن گفته شد.مانند: ( نــ با  ا ) می شود ( نــا) یا ( نــ با  -َ) می شود ( نـَـ) و ( نــ با  و ) می شود ( نــو)ا

در مورد چگونگی درست شدن نان و مراحل آن صحبت شد و نمونه ای از نان از نزدیک نشان داده شد.ا

کلمات آن در دفتر مشق نوشته شد.کتاب کار حل گردید.روانخوانی پرسش شد

نشانه ی چهار شکلی(ایـ  یــ ی ای ) تدریس شد به نام های ( ایــ اول) که همیشه در اول کلمات می آید و ( یــ وسط) که در وسط کلمات می آید و از دو طرف حروف به آن می چسبد و ( ی آخر چسبان) که در آخر کلمات می آید و می چسبد به جز حروف یک شکلی که دست آن دراز نیست مانند: ( ر - د)و( ای آخر تنها) که در آخر کلمات می آید و تنها است که فعلاَ با این نشانه کاری نداریم تا حرف ( ه  ــه)را یاد بگیرن و از ( ای) در آخر آن استفاده کنند

این چهار شکل آموزش داده شد به روش داستان و قصه گویی که با عزیزان بیشتر کار می شود

نشانه ی ( یــ و ی) خود یک هجا را تشکیل می دهد مانند: ( بــ با  یــ) می شود ( بــیــ) و ( بــی) یا نــیـ) یا ( نــی) و....ا

(می کاری)

این (می) در اول کلماتی که نشان دهنده ی کاری است آورده می شودمانند:(می آید)یعنی در حال آمدن است

با عزیزان کلمات را هجا به هجا کار کنید تا برایشان راحت تر جا بیافتد

املای تخته ای گفته شد و هجای این درس نوشته شد 

 برگه ی کار در کلاس بخش و صداکشی و املای تصویری حل گردید

لطفا روانخوانی در خانه بیشتر خوانده شود با صدای بلند و تشویق کردن فراموش نشود

هفته سوم

درس ( ایـ) تمرین و تکرار گردید.

نشانه ی یک شکلی (ز)تدریس شد به نام ( ز) تنها که در همه جای کلمه یا اول یا وسط یا آخر کلمات می آید

هجای آن شامل ( زا- زَ-زو - زیـ - زی) می باش

کلمات و بخش و صدا کار شد.روانخوانی جدید داده شد بیشتر در منزل تکرار و تمرین شود.

هفته چهارم

نشانه ی چهار شکلی ( اِ -ِ  ـه  ه) تدریس شد به نام های

 

 اِ اول همیشه در اول کلمات می آید) و ( -ِغیر اول که همیشه در وسط کلمات می آید) و  (ـه) آخر چسبان که همیشه در آخر کلمات می آید و می چسبد 

به کلماتی مانند ســــ   بــــ و ...و( ه آخر تنها که در آخر کلمات می آید و تنهاست)که نمی چسبد

این نشانه هجای آن کار شد و بخش و صدای آن تمرین و تکرار شد

( -ِ )ربط یا مالکیت

این ( -ِ) دو کلمه را به هم ربط می دهد مانند ( دَستِ مــَن) یعنی دستی که مال من است

نحوه ی املا گفتن آن بسیار متفاوت است که روش آن به این شیوه می باشد:ا

ابتدا می گوییم (دَسـت ) وقتی نوشتند بعد می گوییم (دَستِ من) باید سوال کنیم از آن ها که کدام ( -ِ )می آید باید جواب دهند (-ِ)قشنگه  . ما نام آن را ( -ِ ) قشنگه گذاشته ایم چون کلمه را زیبا می کند

 

ای آخر تنها)

کلماتی که آخر آن صدای( ـه ه) می دهد می توانیم ( ای) بگذاریم مانند: ستاره ای

لطفا صبورانه به عزیزان املا گفته شود و روانخوانی تکرار و تمرین گردد

مشق آن نوشته شد.آزمون مداد کاغذی  املابرگزار گردید

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   پرسیلا ساداتی  در مورخ   1397/09/18
   ماه آبان(اول)

هفته اول

نشانه ی دو شکلی (آ ا )تدریس شد که این نشانه ی دو شکلی با نام های ( آ اول) و ( ا غیر اول) معرفی گردید.توضیح داده شد که ؟( آ) اول همیشه در اول کلمات می آید و. ( ا) غیر اول به غیر از اول در وسط و آخر کلمات می آید و به حروف دیگر می چسبد.با عزیزان بسیار تمرین و تکرار شد و در دفتر مشق نوشته شد و کتاب کار نیز حل گردید.

کار برگ در کلاس حل و تمرین و تکرار شد.لطفا در خانه با صدای بلند بخواند و بنویسد

از همکاری شما متشکرم

هفته دوم

نشانه ی دو شکلی ( بــ  ب ) تدریس شد که این نشانه هم دو شکل دارد و به نام های ( بــ غیر آخر ) و ( ب آخر)می باشد . ( بـ غیر آخر) در اول و وسط کلمات می آید و ( ب آخر) همیشه در آخر کلمات می آید

دخترانم این نشانه را در کلاس تمرین و تکرار کردند و نوشتن کلمه ی ( آب ) را آموختند و لحظات شادی را با برگزاری جشن آب در مدرسه و کلاس سپری کردیم.جوایزی به رسم یاد بود به عزیزان داده شدو با شکلات پذیرایی شدند.نشانه ی ( آ ا) و ( بــ ب) در جدول نشانه ها در کلاس گذاشته شد

( بـ ) غیر آخر چون دست آن دراز است به نشانه ی بعد خود می چسبد

لطفا در منزل مشق ها به موقع همراه با صداکشی نوشته شود با صدای بلند

 

نشانه ی دو شکلی ( اَ -َ ) با نام های ( اَ اول) که همیشه در اول می آید و ( __َ غیر اول) که در وسط کلمات می آید .توضیح داده شد که ( __َ ) غیر اول فقط کلاه خالی است و همیشه هر حرفی کلاه نداشته باشد روی سر آن قرار می گیرد.مانند: ( بــ) که با ( __َ ) می شود ( بــَ ) و این یک هجا است.همین طور ( بــ) با ( ا) می شود ( بــا) که این هم یک هجا است.کلمات آن نوشته و کار شد و کتاب کار

حل گردید

 

شانه ی یـک شکلی ( د) تدریس شد که نام آن ( د) تنها است و همه جا در کلمه می آید هم در اول و هم در وسط و هم در آخر

هجای آن گفته شد مانند: ( د) با ( __َ ) می شود ( دَ ) و ( د) با ( ا) می شود ( دا)ا

کلمات آن کار و تمرین و تکرار شد.بخش کردن و صدا کشی کار گردید

از شما خانواده های محترم استدعا دارم حتما در منزل تمرین و تکرار گردد و هنگام نوشتن حتما صدا کشی نمایند یعنی هر حرفی را می نویسند صدای آن را بلند بگویند تا ملکه ی ذهن شود.مثلا در نوشتن ( بــَ ) بگویند ( بــ) (__َ) می شود ( بــَ )وتکرار نمایند و همین طور در نوشتن کلمه

از همکاری شما کمال تشکر را دارم

شانه ی دو شکلی (مـ م ) تـدریس شد که نام های آن (مــ غیـر آخر )که همیشه در اول و وسط کلمات می آید و ( م آخر) که همیشه در آخر کلمات می آید

 

این نشانه سرمشق آن در دفتر گرفته شد و نوشته گردید.هجاهای آن کار شد انند: ( مــ با __َ ) می شود ( مـَ) و (مــ با  ا) می شود ( مــا) ا

 

کتاب کار حل گردید. تکلیف هفته داده شد. در کلاس با تمامی عزیزان روی تخته صداکشی و بخش کردن کار شد

 

لطفاً در منزل هجا و صداکشی  شود. دفتر مشق منزل باید عزیزان اول کلمه را هجا خوانی کنند و بعد با صدا کشی بنویسند.هجا بسیار در خواندن و نوشتن مهم است چون ترکیب دو حرف را یاد می گیرند

با تشکر از همکاری شما اولیای گرامی

هفته چهارم

شانه ی دو شکلی ( سـ س) تدریس شد.به نام های (سـ غیر آخر) و (س آخر)هجاهای آن کار شد مانند: (سـ با _َ می شود سـَـ) یا ( سـت با ا می شود ســا)این هجاهاکار شد.مشق آن در کلاس نوشته گردید.کتاب کار حل شد

لطفا در خانه کلمات به عزیزان گفته شود و دخترانم با صدا کشی و هجا هجا بنویسند

عزیزان باید صداها را جفت کنند و بخوانند

لطفا با ملایمت و صبورانه به عزیزان گفته و با صداکشی نوشته شود

برگه های روان خوانی به دخترانم داده شد هر روز باید در خانه تمرین و به مدرسه آورده شود

نشانه ی دوشکلی ( او  و) تدریس شد. به نام های ( او اول) و (و غیر اول)توضیح داده شد.(او اول همیشه در اول کلمات می آید ) (و غیر اول در وسط و آخر می آید)هجای آن کار شد مشق آن نوشته شد.هجا مانند: (ســ با و)می شود( ســو)یا (بــ با و ) می شود ( بــو)ا)

 

 

   ارسال شده توسط   پرسیلا ساداتی  در مورخ   1397/08/02
   ماه مهر(اول)

هفته اول

نگاره ی 1 تدریس شد.با خانواده ی امین و آزاده آشنا شدند و محیط خانه و افراد خانواده معرفی شدند.

نگاره ی 2 تدریس شد.آزاده در حال آماده شدن برای رفتن به مدرسه بود.به اهمیت خانواده در درس و مدرسه تاکید شده است.

حرکت های نگارشی و نوشتاری در کلاس و خانه تمرین و تکرار گردید

هفته ی دوم

نگاره ی 3 و 4 تدریس شد

در این نگاره ها آزاده و دوستانش راه مدرسه را می پیمایند و با کوچه و خیابان و محله و مقررات عبور و مرور و .....آشنا شدند.

در نگاره ی 4 هم محیط کار و مدرسه آزاده معرفی شد و آداب حضور در مدرسه به صورت عملی نشان داده شد.

حرکت نوشتاری جدید تدریس و در کلاس تمرین و تکرار گردید.

هفته سوم 

نگاره ی 5 و 6 و 7 تدریس شد

در مورد کلاس و قوانین آن توضیح داده شدو همچنین عزیزان به بوستان برده شدند و در درس ( بازی بازی تماشا) از نزدیک تمامی موارد را لمس کردند و در مورد قوانین بازی کردن و رعایت نوبت و استفاده نکردن از آب غیر شرب توضیح داده شد و ...

در نگاره ی 7 هم در مورد روستا و فرق آن با زندگی شهری صحبت شد .حیواناتی که در روستا زندگی می کنند و حیواناتی که در باغ وحش هستند فرق دارند.نوع خانه های روستایی با شهری فرق دارند و ...

هفته چهارم

نگاره ی 8و ۹ و ۱۰ تدریس شد

در مورد باغ وحش و فرق حیوانات اهلی و وحشی صحبت و تبادل نظر گردید

نزدیک نشدن به قفس حیوانات و غذا ندادن به آن ها در باغ وحش توضیح داده شد.

در مورد مسجد . قوانین و مقررات مسجد و نوع استفاده از مسجد برای عزاداری و جشن و ....

در نگاره ی 10 

در مورد عید نوروز و هفت سین  و آداب آن در کلاس صحبت و همفکری و نقاشی و رنگ آمیزی هفت سین در کلاس انجام شد

چند حرکت جدید تدریس و تمرین و تکرار شد.در دفتر مشق و کتاب کار حل گردید.توسط عزیزان روی تخته کار شد..دست ورزی کار شد یعنی انواع حرکت هایی که آموزش داده می شود با انگشت روی میز آن حرکت را می نویسند.لطفا دفتر تلاش خانه زیر نظر شما اولیای گرامی نوشته شود تا تمیز و مرتب نوشتن را سر لوحه ی خود قرار دهندو به این روش عادت کنند تا زمانی که وارد الفبا شدند با مشکل مواجهه نشوند

مهم

اولیای عزیز ضمن تشکر و قدردانی اززحمات و توجه شما عزیزان

دفتر تلاش بر طبق نظر بعضی از اولیا و به خواست عزیزان جهت تکرار و تثبیت یادگیری در خانه است و همگانی نمی باشد

   ارسال شده توسط   پرسیلا ساداتی  در مورخ   1397/07/16